Zadania Gminy

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 
 • lokalnego transportu zbiorowego,  
 • ochrony zdrowia, 
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego, 
 • edukacji publicznej, 
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,  
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
 • targowisk i hal targowych, 
 • zieleni gminnej i zadrzewień,  
 • cmentarzy gminnych, 
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 
 • promocji gminy,  
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,  
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Nowak
(2003-07-03 13:23:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Nowak
(2009-10-21 10:31:01)