☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice

Poniedziałek 27.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

01/11

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4/10

Wójta Gminy Stare Babice

 z dnia 13 grudnia 2010

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Stare Babice

o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

w okresie od 24 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.


Wójt Gminy Stare Babice ogłasza otwarty konkurs ofert na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2011 roku, pod nazwą:

„Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom”.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wysokość środków finansowych przewidzianych w projekcie budżetu Gminy Stare Babice na rok 2011 na realizację zadania wynosi: 55 000 złotych (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1.       Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

2.       Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3.       Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu, który:

1)      spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2)      złoży w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantuje wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

3)      posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania na terenie Gminy Stare Babice,  

4)      zadanie musi być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o zlecenie realizacji zadania.

4.       W wyniku rozpoznania złożonych ofert Gmina Stare Babice może zlecić zadanie jednemu lub kilku Wnioskodawcom w granicach kwoty określonej w punkcie I.

5.       W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku oferent może:

1)      zaakceptować zmniejszenie kwoty dotacji,

2)      negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania

3)      wycofać swoją ofertę.

6.       Oferta zmieniona przez Wnioskodawcę w wyniku negocjacji jest traktowana jako oferta ostateczna.

7.       Warunkiem przekazania dotacji na realizację zadania jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8.       Dopuszcza się, po uzyskaniu akceptacji Wójta Gminy, możliwość dokonywania zmian zawartej w wyniku rozstrzygnięcia konkursu umowy na realizację zadania publicznego w zakresie dotyczącym:

1)      zmiany harmonogramu realizacji zadania wynikających ze złożonej oferty,

2)      przesunięć między pozycjami kosztorysu proponowanymi do finansowania dotacją do wysokości 10% wartości kosztorysu.

9.       Wójt Gminy Stare Babice może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

1)      podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;

2)      zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1.        Realizacja zadania obejmuje okres od 24 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. Wydatki poniesione przed 24 stycznia 2011r. lub datą zawarcia umowy oraz po dniu 31 grudnia 2011r. nie będą mogły być rozliczone.

2.        Podmiot składający ofertę na realizację zadania, o których mowa w części I, powinien mieć niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań, odpowiednią kadrę oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej, zapewniające wykonanie zadania lub dostęp do takiej bazy.

3.        Pozostałe warunki realizacji zadania zostaną ujęte w wiążącej strony umowie.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, WYMAGANE DOKUMENTY

1.       Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 44, poz. 427), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2011 roku do godz. 16 00. Formularz oferty można otrzymać u inspektora ds. rozwoju i promocji Urzędu Gminy Stare Babice, Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 30, lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Stare Babice www.bip.stare-babice.waw.pl.

2.       Oferta na realizację zadań powinna zawierać w szczególności:

1)      nazwę zadania,

2)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

3)      termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

4)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

5)      informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

6)      informację o posiadanych zasobach rzeczowych, finansowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

7)      deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania całości lub części zadania.

3.       Ofertę należy przygotować według następujących zasad:

1)      formularz oferty należy sporządzić (wypełnić) w języku polskim, w sposób  czytelny, nie należy zmieniać układu druku,

2)      oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu należy to wyraźnie zaznaczyć (wpisać "nie dotyczy"),

3)      podawane informacje winny być czytelnie formułowane, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji celów,

4)      formularz oferty musi być podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.

4.       Wraz z ofertą należy przedłożyć następujące dokumenty:

1)      kopię statutu, aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu uprawnionego oraz umocowanie osób go reprezentujących, (wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące od daty złożenia oferty).

2)      do oferty należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za poprzedni rok, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność przez krótszy okres – za okres działalności,

3)      sprawozdanie finansowe obejmuje odpowiednio:

4)      dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia rachunkowości na zasadach ogólnych - bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową,

5)      dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia rachunkowości na zasadach szczególnych - bilans, rachunek wyników oraz informacji dodatkowej.

5.       Załączniki dołączone do oferty powinny być oryginalne lub potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem (pieczęcią podmiotu uprawnionego, a także podpisami osób uprawnionych do dokonywania czynności prawnych).

6.       Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie: pocztą na adres: Urząd Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, 05 – 082 Stare Babice lub osobiście do Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, do kancelarii.

7.       Na kopercie winny zostać umieszczone następujące informacje:

1)      pełna nazwa wnioskodawcy i jego adres,

2)      tytuł zadania,

3)      adnotacja "nie otwierać przed terminem 14 stycznia 2011 r."

8.       Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany w ust. 5 (np. faxem lub pocztą elektroniczną) bądź dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.

9.       Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu podlegają odrzuceniu.

10.    Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty, nie będą brane pod uwagę.

11.    Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do urzędu ponosi wnioskodawca.

V. TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY

1.       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2011 r. o godz. 14 00. Przy otwarciu ofert i sprawdzeniu dokumentacji pod względem formalnym mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele oferentów.

2.       Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji podlegają odrzuceniu, o czym Wójt Gminy zawiadomi wszystkich Wnioskodawców, którzy złożyli oferty.

3.       Oferty spełniające wymogi formalne, zostaną ocenione pod względem merytorycznym, następnie protokolarnie zakwalifikuje się oferty do otrzymania dotacji, kierując się kryteriami oceny, podanymi w treści ogłoszenia.

4.       Kryteria dokonania oceny ofert:

1)           możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, w szczególności:

a)       dotychczasowe doświadczenie Wnioskodawcy w zakresie realizacji zadań publicznych (z uwzględnieniem ilości wykonanych zadań zleconych Wnioskodawcy w okresie poprzednim i wysokości środków własnych oraz z innych źródeł, które były przeznaczone na realizację zadań)

b)       rzetelność i terminowość realizacji zadań zleconych Wnioskodawcy w okresie poprzednim,

c)       rzetelność i terminowość rozliczenia otrzymanych środków na realizację zadań zleconych Wnioskodawcy w okresie poprzednim,

d)       posiadanie przez oferenta niezbędnych do realizacji zadania zasobów rzeczowych i kadrowych,

2)      efektywność proponowanych działań, w tym:

a)       skala działań (zasięg terytorialny),

b)       korzyści płynące dla mieszkańców gminy z realizacji zadania (w tym liczba osób objętych ofertą)

c)       adekwatność proponowanych działań do zidentyfikowanego problemu i potrzeb adresatów zadania,

d)       planowane metody realizacji zadania i  realność ich wykonania,

3)      przedstawionej kalkulacji kosztów  realizacji zadania, w tym:

a)       kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania,

b)       wielkość udziału środków własnych Wnioskodawcy oraz środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

c)       rzetelność i realność sporządzonego kosztorysu,

d)       adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań,

e)       rzetelność i realność sporządzonego harmonogramu.

5.       Nie będą rozpatrywane oferty:

1)      złożone na drukach innych niż wskazane w ogłoszeniu;

2)       niekompletne i nie zawierające wymaganych załączników;

3)       złożone po terminie;

4)       dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;

5)       złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie (w tym: podmioty nieposiadające osobowości prawnej);

6)       niemieszczące się pod względem merytorycznym w rodzaju zadania wskazanego w  niniejszym ogłoszeniu;

7)       złożone przez jednego wnioskodawcę w liczbie większej niż 1 oferta na zadanie będące przedmiotem konkursu;

8)       przekraczające wskazaną w ogłoszeniu maksymalną kwotę dotacji na zadanie.

6.       Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.

7.       Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy nie później niż w ciągu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

8.       Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

VI.  INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ STARE BABICE ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI

W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację tego typu zadań przeznaczono kwotę 55 000 zł, w tym ich koszt przy udziale podmiotów uprawnionych wyniósł 55 000 zł. i na taką kwotę udzielono dotacji z budżetu gminy.  

 

W roku poprzednim na realizację tego typu zadań przeznaczono kwotę 55 000 zł, w tym ich koszt przy udziale podmiotów uprawnionych wyniósł 55 000 zł. i na taką kwotę udzielono dotacji z budżetu gminy.

 

 

Wytworzył:
Jarosław Płóciennik
Udostępnił:
Anna Nowak
(2010-12-13 14:37:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Nowak
(2010-12-14 16:01:17)
 
 
ilość odwiedzin: 7051367

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X