☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice

Środa 21.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wycinka drzew -text

Zgodnie z art. 83f, ust. 4 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów druk do pobrania

 

Zgłoszenie składa się w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika do zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać podpis wszystkich współwłaścicieli, w przypadku gdy nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela.
 1. Dokumenty należy złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Stare Babice lub wysłać pocztą na adres urzędu.
 2. Organ prowadzący sprawę w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin zgłoszonych gatunków. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. 
 3. Organ może przed upływem terminu 14 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Zaświadczenie można odebrać osobiście w urzędzie gminy po wcześniejszym wniesieniu opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł.
 4. Podczas odbioru zaświadczenia należy okazać dokument tożsamości.
 5. Termin ważności zgłoszenia upływa po 6 miesiącach od daty przeprowadzenia oględzin drzew i krzewów.

 

 

Wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów związane z prowadzeniem działalności gospodarczej druk do pobrania

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika do zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.
 2. W przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, zarządcą nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, nie reprezentuje spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi lub też posiadaczem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącym żadnym z wyżej wymienionych podmiotów, do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela. Jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela, do wniosku należy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli.
 3. Dokumenty należy złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Stare Babice lub wysłać pocztą na adres urzędu.
 4. Organ w odpowiedzi na wniosek wszczyna postępowanie administracyjne. W drodze zawiadomienia organ wyznacza termin wizji lokalnej o czym informuje drogą pisemną.
 5. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. Uwaga! W przypadku uzupełnień braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu.
 6. Decyzja dostarczona zostanie pocztą lub poprzez odbiór osobisty w Referacie Ochrony Środowiska.
 7. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.
 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:
 1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. Zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody;
 4. Nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  1. posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
  2. nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. Wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 7. Miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 9. projekt planu:
  1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
  2. przesadzenia drzewa lub krzewu - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
 12. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Opłaty:
Brak opłat

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Stare Babice

ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Punkt Obsługi Mieszkańca

w godzinach: poniedziałek 8oo - 17oo, wtorek-czwartek 8oo -16oo, piątek 8oo - 15oo

 

Jednostka odpowiedzialna:
Urzędu Gminy Stare Babice

Referat Ochrony Środowiska

ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

pok. nr 10, tel. (22) 722-80-12, (22) 722-80-74

 

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44
za pośrednictwem Wójta Gminy. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Dodatkowe informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Punkcie Obsługi Mieszkańca urzędu gminy.

 

Podstawa prawna:

1.       Art. 83 ust. 1, art. 83b, 83f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018, poz. 1614 ze zm.) 

Wytworzył:
Piotr Czajkowski
Udostępnił:
Wiesława Wojtachnio
(2003-06-25 20:01:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Meserszmit
(2019-07-26 11:51:10)
 
 
ilość odwiedzin: 7562691

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X