Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Stare Babice
Herb Stare Babice

Czwartek 16.08.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora/podinspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo-Księgowym

 

Wójt Gminy Stare Babice

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora/podinspektora  ds. księgowości budżetowej (wymiar czasu pracy - 1 etat)

w Referacie Finansowo Księgowym

Urzędu  Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

SG.210.6.2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało wykonywanie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Babice w szczególności:

 1. analiza i kontrola dokumentów przedkładanych do kontrasygnaty w zakresie zgodności z przepisami prawa, procedurami i wytycznymi obowiązującymi w Urzędzie Gminy Stare Babice tj: kontrola zabezpieczenia środków z uwzględnieniem prawidłowości klasyfikacji budżetowej oraz zgodności kwot w budżecie i WPF na realizację zadań wynikających z przedłożonych do kontrasygnaty dokumentów,
 2. prowadzenie ewidencji w zakresie rozliczeń z tytułu realizowanych dochodów oraz pobranych środków na wydatki,
 3. kontrola sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek obsługiwanych.
 4. prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie: przychodów i rozchodów, dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych,
 5. współpraca w przygotowaniu projektów uchwał i zarządzeń dotyczących budżetu oraz prowadzenia rachunkowości,
 6. opracowywanie analiz dotyczących budżetu Gminy Stare Babice,
 7. współpraca w zakresie prowadzenia spraw płacowych pracowników. 

Charakterystyka pracy:

 1. realizacja zobowiązań wobec dostawców oraz wykonawców robót i usług w formie bezgotówkowej i gotówkowej,
 2. kontrola poprawności sporządzenia planów finansowych jednostek obsługiwanych,
 3. prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT oraz sporządzanie deklaracji Vat 7,
 4. bieżąca analiza realizacji budżetu,
 5. okresowe uzgadnianie ewidencji analitycznej z syntetyką,
 6. dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych w tym z planem finansowym,
 7. współudział przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych i finansowych,
 8. inne obowiązki oraz zadania powierzone przez przełożonego nie ujęte w powyższym zakresie,  a wynikające ze specyfiki pracy,
 9. analiza projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta dotyczących finansów gminy Stare Babice oraz monitorowanie zmian przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych.

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r poz. 902),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie: wyższe (preferowana rachunkowość, a w przypadku innych kierunków ukończenie kursu rachunkowości), lub średnie ekonomiczne,
 6. co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym 3 lata w księgowości budżetowej przy wykształceniu wyższym lub staż pracy powyżej 5 lat, w tym 4 lata w księgowości budżetowej przy wykształceniu średnim,
 7. znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office

 

Wymagania dodatkowe:

 1. ukończenie kursów w zakresie kadr i płac,
 2. zdolności analityczne, sumienność, dążenie do rezultatów, samodzielność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność, otwartość na zmiany, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących w/w zadań oraz między  następujących ustaw: o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r poz. 1047 ze zm.); o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r . poz. 1870); o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 poz.198);  o samorządzie gminnym (Dz U. z 2016 r .poz. 446 z póź.zm.);  Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz.380 ze zm.);  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 Stanowisko pracy mieści się w budynku biurowym Urzędu Gminy zlokalizowanym w Starych Babicach przy ul. Rynek 32, posiadającym bezpieczne warunki pracy. Jest to budynek dwupiętrowy, wejście do budynku posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Przemieszczanie się na wózku inwalidzkim jest możliwe na parterze gdzie ciągi komunikacyjne są odpowiedniej szerokości, oraz znajduje się w-c przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na pierwszym piętrze, w pomieszczeniu biurowym nie dostosowanym do przemieszczania się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnoprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Stare Babice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 1. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (Curriculum Vitae) -własnoręcznie podpisany,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy:  świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz.902),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

Termin i miejsce składania dokumentów

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia.

Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów, należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Nabór na stanowisko ds. księgowości RFK”

na adres: Urząd Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32

lub dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 18),

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2017 r.

Liczy się data wpływu do Kancelarii lub Sekretariatu Urzędu. W przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po 13 lipca  2017 r.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mail lub telefonicznie.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.babice-stare.waw.pl  oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o sobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Zastrzega się prawo odwołania naboru bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie, bez  podania przyczyny.

 

Uwaga:

Zgodnie z treścią art. 24 ust 1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że Urząd Gminy Stare Babice jest administratorem danych osobowych ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem niniejszej rekrutacji.

Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Stare Babice, dnia  29 lipca 2017 r.

Wójt

(-) Krzysztof Turek

 

 

 

                                                                                                                 

 

Wytworzył:
Wiesława Wojtachnio
Udostępnił:
Marta Meserszmit
(2017-06-29 15:26:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Meserszmit
(2017-06-29 15:32:03)
 
 
ilość odwiedzin: 5819934

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X