Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Stare Babice
Herb Stare Babice

Czwartek 16.08.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor ds. księgowości w Referacie Wspólnej Obsługi Jednostek

 

Wójt Gminy Stare Babice

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

referent/podinspektor ds. księgowości w wymiarze czasu pracy - 1 etatu

w Referacie Wspólnej Obsługi Jednostek

Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

 

SG.210.5.2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

Wykonywanie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Babice dotyczących działań Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek, w szczególności:

 1. prowadzenie całości dokumentacji dotyczącej spraw płacowych pracowników obsługiwanych jednostek gminnych: placówek oświatowych (szkół, przedszkoli), Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Gminnej)
 2. prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej obsługiwanych jednostek gminnych,
 3. ujmowanie zdarzeń gospodarczych w ewidencji księgowej.
 4. sporządzanie sprawozdawczości z zakresu wynagrodzeń wymaganych przepisami o statystyce publicznej oraz na potrzeby wewnętrzne jednostki.

Charakterystyka pracy:

 1. realizacja zobowiązań jednostek obsługiwanych wobec dostawców oraz wykonawców robót i usług w formie bezgotówkowej i gotówkowej,
 2. naliczanie należności z tytułu wynagrodzeń oraz obliczanie obligatoryjnych i pozostałych potrąceń z wynagrodzeń,
 3. terminowe przekazywanie należności dla pracowników z tytułu wynagrodzeń, z tytułu umów cywilnoprawnych i innych należności na rachunki bankowe,
 4. terminowe i prawidłowe dekretowanie oraz ewidencjonowanie dokumentów księgowych,
 5. okresowe uzgadnianie ewidencji analitycznej z syntetyką,
 6. bieżąca analiza budżetu,
 7. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 8. współudział przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych i finansowych.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r poz. 902),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie: wyższe (preferowana rachunkowość, a w przypadku innych kierunków ukończenie kursu rachunkowości) lub średnie ekonomiczne,
 6. posiada co najmniej trzyletni staż pracy, w tym 2 lata w księgowości przy wykształceniu wyższym lub staż pracy powyżej 3 lat, w tym 3 lata w księgowości przy wykształceniu średnim,
 7. znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office

Wymagania dodatkowe:

 1. ukończenie kursów w zakresie kadr i płac,
 2. zdolności analityczne, sumienność, dążenie do rezultatów, samodzielność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność, otwartość na zmiany, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.
 3. Wymagana znajomość następujących ustaw: o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r .poz. 446 z póź.zm.);  o rachunkowości (Dz. U z 2016 r poz. 1047 ze zm.); o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r . poz. 1870); o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 poz.198);  Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz.380 ze zm.);  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 Stanowisko pracy mieści się w budynku biurowym Urzędu Gminy zlokalizowanym w Starych Babicach przy ul. Rynek 21, posiadającym bezpieczne warunki pracy. Jest to budynek jednopiętrowy, wejście do budynku dostosowanie dla osób posługujących się wózkiem inwalidzkich, wewnątrz nie występują bariery architektoniczne w dostępności do pomieszczeń biurowych. Przemieszczanie się na wózku inwalidzkim po budynku  jest możliwe,  gdzie ciągi komunikacyjne są odpowiedniej szerokości. W budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych,  w-c przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się w pomieszczeniu biurowym na pierwszym piętrze, nie  dostosowanym do przemieszczania się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnoprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Stare Babice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 1. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (Curriculum Vitae) -własnoręcznie podpisany,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy:  świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz.902),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) .

 

Termin i miejsce składania dokumentów

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia.

Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów, należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Nabór na stanowisko ds. księgowości w RWOJ”

na adres: Urząd Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32

lub dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 18),

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca  2017 r.

Liczy się data wpływu do Kancelarii lub Sekretariatu Urzędu. W przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po 13 lipca 2017 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mail lub telefonicznie.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.babice-stare.waw.pl  oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o sobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Zastrzega się prawo odwołania naboru bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie, bez  podania przyczyny.

Uwaga:

Zgodnie z treścią art. 24 ust 1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że Urząd Gminy Stare Babice jest administratorem danych osobowych ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem niniejszej rekrutacji.

Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Stare Babice, dnia 29 czerwca 2017 r.

                                                                                              

Wójt

(-) Krzysztof Turek

Wytworzył:
Wiesława Wojtachnio
Udostępnił:
Marta Meserszmit
(2017-06-29 15:19:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Meserszmit
(2017-06-29 15:22:54)
 
 
ilość odwiedzin: 5819926

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X