☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice

Środa 17.07.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

 

UCHWAŁA Nr XII/102/15

RADY GMINY STARE BABICE

 

z dnia 19 listopada 2015 r.

 

 

w sprawie  przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich

Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

            Na podstawie art. 84 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 8 maja 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r poz.1515 ) – RADA GMINY  u c h w a l a   co następuje:

 

§ 1. Gmina Stare Babice przystępuje do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu.

                                                                                                                                                                                                            

§ 2. Organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia określa Statutu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do niniejszej  uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
            (-) Henryk Kuncewicz

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie  przystąpienia do stowarzyszenia
o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie . Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania ZGW RP są prowadzone na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem,  konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. Przedstawiciele Związku biorą czynny udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisji sejmowych i senackich, instytucji rządowych związanych z rozwojem obszarów wiejskich. ZGW RP aktywnie działa także na arenie międzynarodowej. Delegaci Związku reprezentują interesy polskich gmin wiejskich w Komitecie regionów UE, Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy.

Jednym z obowiązków statutowych jest płacenie składek. Podstawą do naliczenia składek jest uchwała  Zgromadzenia  Ogólnego, składka wynosi w 2015r-0,3049 zł od jednego mieszkańca. Składka co roku jest waloryzowana o stopień inflacji zakładany w projekcie ustawy budżetowej Państwa na dany rok.

Członkowie Związku płacą składki od 1 dnia miesiąca, w którym nastąpiło przyjęcie do związku w wysokości 1/12 składki rocznej pomnożonej przez ilość miesięcy pozostałych do końca roku kalendarzowego. Składki płatne są kwartalnie do dnia 15 każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał.

 

Skutek finansowy dla budżetu wynosi  - 5204,95 zł

(liczba mieszkańców -17 071 x wysokość składki na 2015r-  0,3049)

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
            (-) Henryk Kuncewicz

 

 

Statut Związku Gmin Wiejskich

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Kinga Tuzimska
Udostępnił:
Kinga Tuzimska
(2016-06-29 15:47:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Meserszmit
(2017-06-12 16:21:39)
 
 
ilość odwiedzin: 7308698

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X