☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice

Czwartek 12.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Finansowo-Księgowy

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32

pokój 20 i 21 (I piętro)

tel. 22 722 90 07, 22 730 80 20
e-mail:
budzet@stare-babice.pl

finanse@stare-babice.pl


Kierownik: Lidia Engler


Do podstawowych zadań referatu należy prowadzenie księgowości  budżetowej gminy, a w szczególności:

1) współpraca z komórkami organizacyjnymi  i gminnymi jednostkami organizacyjnymi przy opracowaniu projektu  budżetu gminy  oraz wieloletniej prognozy  finansowej,

2) przygotowanie projektów uchwał budżetowych oraz zarządzeń i uchwał dotyczących realizacji budżetu gminy  oraz wieloletniej prognozy  finansowej,

3) opracowanie projektów planu finansowego Urzędu Gminy i jednostek samorządu terytorialnego oraz jego zmian na podstawie informacji o kwotach i dochodów i wydatków,

4) przyjmowanie rozliczeń, sprawozdań budżetowych, finansowych od jednostek podległych JST oraz kontrola poprawności  ich sporządzenia, pod względem formalno-rachunkowym,    

5) sporządzanie projektów  sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat jednostki, zestawienia zamian z funduszu jednostki) Urzędu Gminy. Sporządzanie projektów łącznych sprawozdań budżetowych i finansowych,

6) sporządzanie projektów sprawozdań oraz informacji  opisowych  dotyczących wykonania budżetu gminy,

7) prowadzeni ksiąg rachunkowych  dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy,

8) dekretowanie dowodów księgowych,

9) księgowanie syntetyczne i analityczne  dochodów i  wydatków gminy,

10) uzgadnianie wyciągów  bankowych, kont syntetycznych, analitycznych   i sald, sporządzanie zestawień obrotów i sald,

11) wystawianie not księgowych,

12) księgowanie i obsługa otrzymanych pożyczek oraz kredytów bankowych i udzielonych pożyczek,

13) bieżąca obsługa rachunków bankowych jednostki,

14) przekazywanie dotacji i środków na zadania zlecone  i powierzone  z budżetu  gminy  oraz sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym złożonych sprawozdań z wykorzystania dotacji i środków,

15) przekazywanie środków na wydatki dla jednostek organizacyjnych,

16) sprawdzania dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,

17) regulowanie zobowiązań jednostki oraz egzekwowanie należności przysługujących jednostce,

18) prowadzenie windykacji niepodatkowych należności gminy,

19) wystawianie faktur i refaktur z tytułu sprzedaży, najmu  i dzierżawy  majątku gminy oraz księgowanie należnego podatku VAT,

20) prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży podatku VAT w zakresie jednostki Urzędu Gminy oraz sporządzanie deklaracji VAT-7 Gminy na podstawie danych otrzymanych od jednostek podległych,

21) naliczanie i rozliczanie  wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi  oraz należności z tytułu umów cywilnoprawnych,

22) przekazywanie składek od wynagrodzeń pracowników  i zleceniobiorców na ubezpieczenia społeczne  i zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

23) dokonywanie rocznych rozliczeń podatkowych,

24) prowadzenie kartotek wynagrodzeń,

25) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu wynagrodzeń  wymaganych przepisami o statystyce publicznej,

26) powadzenie ewidencji  pomocniczej środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych  składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę,

27) sporządzanie projektów sprawozdań w zakresie  środków trwałych,

28) zabezpieczenie i  przechowywanie  dokumentów księgowych,

29) opracowywanie projektów zarządzeń i instrukcji dotyczących spraw finansowo – księgowych.

Wytworzył:
Anna Błażejewska
(2016-05-09)
Udostępnił:
Anna Błażejewska
(2016-05-09 09:08:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Błażejewska
(2019-07-01 13:51:45)
 
 
ilość odwiedzin: 8279115

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X