☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice

Czwartek 19.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Bliznem Jasińskiego ul. Kościuszki 1 B

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

WÓJT GMINY STARE BABICE

ogłasza konkursy na stanowisko

DYREKTORA

    Przedszkola w Bliznem Jasińskiego ul. Kościuszki 1 B

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o :
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 •  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  1. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3:
  2. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168);
  7. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 ) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
  8. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
  9. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r.  poz. 191 z późn. zm.) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  12. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

 1. Wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty winny  być podpisane własnoręcznie.

Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem :

     „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Bliznem Jasińskiego ul. Kościuszki 1 B”

w terminie do 10 czerwca 2015 r. do godz. 1600, w sekretariacie Urzędu Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Stare Babice.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Wójt Gminy Stare Babice
/-/ Krzysztof Turek

 

Wytworzył:
Adolf Jarkowiec
(2015-05-26)
Udostępnił:
Anna Błażejewska
(2015-05-26 15:35:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Błażejewska
(2015-05-26 15:36:59)
 
 
ilość odwiedzin: 7718216

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X