☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice

Czwartek 19.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019

Informacja z dnia 14 maja 2015r

o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.

 

Wójt Gminy Stare Babice informuje, że Rada Gminy Stare Babice przystępuje do wyboru:

 1. 2 ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie
 2. 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Pruszkowie
 3. 1 ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie w sprawach z zakresu prawa pracy

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 lipca  2001r –Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz.133 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz.693 z póżn.zm)

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył  70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy:

 • prezesi właściwych  sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje  społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem  partii politycznych
 • oraz co najmniej 50  obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Stare Babice

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny ( wystawiony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed  dniem zgłoszenia ) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej organizacji.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą:

imię ( imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania, własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało zamieszczone jako pierwsze na liście popierającej kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru  Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydania aktualnego odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis zaświadczenia.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komendant  Wojewódzki Policji (Komendant Stołeczny Policji) udziela Radzie Gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Kartę  zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Urząd Gminy Stare Babice pokój nr 15 i 28 w godzinach pracy Urzedu

tel. 22 730-80-15; 730-80-28

Kartę zgłoszenia można pobrać także ze stron internetowych:

Wybór ławników Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2015r.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015r.

Uwaga!

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy po  upływie terminu, a także zgłoszenia które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. (art. 162 § 10 w/w ustawy)

 

Wójt Gminy

(-) Krzysztof TUREK

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Oświadczenie kandydata na ławnika

Lista osób zgłaszających ławnika

Wytworzył:
Mirosława Majchrzak
(2015-05-14)
Udostępnił:
Anna Błażejewska
(2015-05-14 10:41:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Błażejewska
(2015-05-14 11:10:34)
 
 
ilość odwiedzin: 7718134

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X